ekológia

thumb_ochr.jpg logo
Ako uvedomelý výrobca hygienických a kozmetických výrobkov, zdravotníckych pomôcok a čistiacich prostriedkov pre dámocnosti - sme zodpovední za znižovanie negatívnych dopadov našich aktivít na životné prostredie. Zaisťujeme, aby výrobné aj investičné procesy prebiehali udržateľným spôsobom - s ohľadom na životné prostredie.

Politika integrovaného systému riadenia
skupiny TZMO

Skupina TZMO posilnila svoju účasť v environmentálnom pilieri trvalo udržateľného rozvoja a prijala politiku integrovaného systému riadenia, ktorá obsahuje záväzky v oblasti ochrany životného prostredia a je v súlade s požiadavkami systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

prejsť na politiku integrovaného systému riadenia

 

Ako skupina TZMO sme sa zaviazali:

  • zlepšovať environmentálne účinky našich aktivít,
  • neustále zlepšovať procesy a implementácie moderných technológií,
  • zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia a starať sa o jeho zdroje,
  • využívať trvalo udržateľné zdroje počas realizácie nových projektov.

Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi surovín a materiálov zaručujúcich komponenty najvyššej kvality pri zodpovednom využívaní zdrojov našej planéty.

Aplikáciou inovatívnych technických riešení a moderných výrobných technológií prikladáme veľký význam minimalizácii a prevencii znečisťovania životného prostredia.

Naše výrobky navrhujeme tak, aby sme čo najviac znížili negatívny vplyv na životné prostredie v každej fáze životného cyklu výrobku:

Okrem inovatívneho prístupu k dizajnu, venujeme našu pozornosť k správnemu stavu strojov a zariadení, k plánovaniu výroby a dopravy, k zabezpečeniu maximálneho využitia výrobných a logistických kapacít, k znižovaniu prírodných zdrojov a tvorbe odpadu.

Skupina TZMO aktívne podporuje vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou OSN 2030.

TZMO drive to ZERO WASTE

ambiciózny záväzok skupiny TZMO k zodpovednému nakladaniu s odpadmi

Skupina TZMO sa zaviazala splniť ambiciózny cieľ úplnej eliminácie odpadu po výrobe do konca roku 2025.

Program „TZMO drive to ZERO WASTE“ dokazuje, že skupina TZMO ide nad rámec zákonných požiadaviek ochrany životného prostredia zapojením sa do celého životného cyklu spotrebovaných surovín a vedie otvorený dialóg so zainteresovanými stranami s cieľom podporiť obehové hospodárstvo.

Podporujeme recykláciu plastov - v skupine TZMO máme recyklačné linky, ktoré zabezpečujú zhodnotenie významnej časti odpadu produkovaného výrobnými spoločnosťami skupiny.

Uvedomením si konceptu programu ZERO WASTE podporujeme realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja:

  • cieľ 12 - zodpovedná spotreba a výroba
  • cieľ 13 - ochrana klímy
  • cieľ 17 - partnerstvá za ciele

 

TZMO SA sa podieľa na budovaní systému zberu a recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov, čo dokazuje označenie našich výrobkov ochrannou známkou„ GREEN POINT “. TZMO si svoju povinnosť zhodnocovania a recyklácie plní prostredníctvom spolupráce s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).
o nás