Informácia o spracovaní osobných údajov obchodných partnerov a uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti TZMO Slovakia

V mene spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o., IČO: 36 546 127, so sídlom Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec (ďalej aj ako „TZMO Slovakia“) by sme Vás radi touto cestou informovali, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, predovšetkým za akým účelom a zároveň by sme Vás radi ubezpečili, že sme prijali celý rad opatrení s cieľom ochrániť Vaše práva v čo možno najväčšej miere.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Spoločnosť TZMO Slovakia, je prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom Vaše osobné údaje spracúva a nesie za toto spracúvanie zodpovednosť v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie“ alebo „GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Rozsah/kategórie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sme získali priamo od Vás alebo od Vášho zamestnávateľa, prípadne od inej spolupracujúcej organizácie, a to v závislosti od toho, za akým účelom ich spracúvame. Rozsah spracúvania osobných údajov je nasledovný: titul, meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a pracovné zaradenie, takisto údaje o Vašich pracovných skúsenostiach a o vzdelaní, ak sa uchádzate o niektoré z našich voľných pracovných miest.

 

V súvislosti s rozsahom osobných údajov by sme Vás radi požiadali, aby ste nám nezasielali kópiu Vášho dokladu totožnosti ani žiadne údaje, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov, a to údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ani  žiadne genetické alebo biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života a sexuálnej orientácie.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Vyššie špecifikované osobné údaje sú spracúvané za účelom rozvoja našich obchodných vzťahov a plnenia si zmluvných povinností a údaje tých z Vás, ktorí sa uchádzate o niektorú z našich voľných pracovných pozícií, spracúvame za účelom  realizácie výberového konania a prípadného rokovania o pracovnej alebo obdobnej zmluve. Pokiaľ ste boli vo výberovom konaní neúspešní, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom prípadného budúceho zaradenia do výberového konania.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše údaje sú spracúvané na právnom základe - plnenie zmluvy/predzmluvných vzťahov, konkrétne plnenie obchodnoprávnej/ občianskoprávnej alebo inej obdobnej zmluvy a pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, o uzatvorenie ktorej sa uchádzate.

Vaše osobné údaje sú spracúvaní i na základe právneho dôvodu uvedeného v čl. 6 ods. 1 písm f) „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa“. Našim záujmom je Vaše včasné informovanie o aktuálnej ponuke, prípadne o vhodnej voľnej pracovnej pozícii  Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať i na základe Vami udeleného súhlasu, ak spracúvame údaj vo forme Vašej podobizne (portrét – fotografia).

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu alebo jeho odvolanie nemá pre Vás žiadne nepriaznivé dôsledky.

 

Príjemcovia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané oprávnenými osobami Prevádzkovateľa, ktoré boli poučené o spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením a relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Vaše údaje môžu byť sprístupnené tretím stranám, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb a prevádzkovaní našich interných systémov, najmä poskytovateľovi IT služieb.

 

Prístup k Vašim osobným údajom majú aj ďalšie spoločnosti patriace do skupiny TZMO v rozsahu: titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Údaje sú v rámci skupiny TZMO zdieľané na základe zmluvy o spoločnom prevádzkovaní a to najmä, ale nie len, na štatistické a analytické účely. 

Prenos údajov do tretích krajín (štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – EHP) sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, najviac však po dobu stanovenú zákonom (najmä účtovné a daňové predpisy), prípadne po dobu, ktorá je nevyhnutná za účelom realizácie výberového konania alebo po dobu 3 mesiacov, ak ide o údaje spracúvané za účelom budúceho výberového konania

V prípade, ak dôjde k dohode o uzavretí pracovnej alebo inej obdobnej zmluvy si Vaše údaje ponecháme a budeme spracúvať za účelom uzatvorenia takejto zmluvy a následného vedenia mzdovej a personálnej agendy

Práva dotknutej osoby

 

Máte postavenie dotknutej osoby, ktorá má v súlade s príslušnými právnymi predpismi nasledovné práva:

 

  1. požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
  2. požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
  3. požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  4. požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť  osobných údajov alebo spracúvanie je  protizákonné  a  dotknutá osoba namieta proti  vymazaniu osobných údajov  a  žiada  namiesto  toho obmedzenie ich použitia;
  5. požadovať od spoločnosti TZMO Slovakia prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
  6. podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom máte trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa Vás prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.  Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov).

 

Ak podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje za týmto účelom ďalej spracúvať, prípadne ich nebudeme spracúvať, kým nepreukážeme nevyhnutnosť a primeranosť nášho oprávneného záujmu.

 

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje spoločnosti TZMO Slovakia ako Vášho obchodného partnera sú: tel.č.:  02/55 64 10 94-5,  fax:  02/55 64 55 42

Osobou kompetentnou v oblasti ochrany osobných údajov v spoločnosti TZMO Slovakia je pani Ing. Zuzana Sýkorová, tel. + 421 2 55 64 10 94, email z.sykorova@bella-sk.sk.

 

V Bratislave, dňa 10.1.2019

Informácie o spracovaní osobných údajov