Táto webová stránka používa cookies

Údaje alebo súbory cookie vo vašom prehliadači používame na prispôsobenie a zlepšenie pohodlia používania našej webovej stránky, analýzu aktivít, ktorá pomáha podporovať naše marketingové a predajné aktivity, zobrazovanie personalizovaných reklám na základe informácií o vašich záujmoch (vrátane vašej aktivity na našej webovej stránke alebo iných stránkach) a vašu polohu. Nižšie môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval niektoré alebo všetky súbory cookie.

1. Služba automaticky nezhromažďuje žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

2. Súbory cookies (tzv. cookies) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa Služby a sú určené na používanie Služby. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Subjekt, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Služby a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Služby TZMO SA so sídlom Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

a) prispôsobenie obsahu Služby preferenciám Používateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie Používateľa Služby a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú individuálnym potrebám;

b) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Používatelia Služby používajú konkrétne webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

5. Služba používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do ich vymazania Používateľom.

6. V rámci Služby sa používajú nasledujúce typy cookies:

Názov Doména Typ Trvanie
_fbp .tzmo.sk/sk_SK Advertisement 3 months
smvr .tzmo.sk/sk_SK Analytics 10 years
smuuid .tzmo.sk/sk_SK Analytics 10 years
_ga .tzmo.sk/sk_SK Analytics 2 years
_gid .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 minute
_smvs .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 day
_hjFirstSeen .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample tzmo.sk/sk_SK Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes
symfony tzmo.sk/sk_SK Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes

7. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia služby môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich pripísaní na zariadení Užívateľa služby. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

8. Prevádzkovateľ služby informuje, že obmedzenie používania cookies môže ovplyvniť niektoré funkcionality dostupné na stránkach Služby.

Povrdiť vybrané Povoliť všetko

Informácia o využívaní kamerového systému

Úvodná informácia

 

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe a v súlade so zodpovedajúcimi právnymi predpismi, najmä s

 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

a to za stanovenými účelmi, ako i spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu základu v zmysle článku 6 Nariadenia.    

 

Táto informácia o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb obsahuje jednak transparentnú informáciu v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia, ako i poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovenia článkov 15 až 22 Nariadenia.

 

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná 5600/29, 903 01 Senec, IČO: 36 546 127, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 32672/B (ďalej len „spoločnosť“) týmto informuje všetky osoby vstupujúce na pozemok a do priestorov spoločnosti, že pozemok a spoločné priestory spoločnosti vrátane skladu sú monitorované kamerovým systémom. Kamerový systém je prevádzkovaný z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti, najmä za účelom ochrany majetku spoločnosti, konkrétne za účelom prevencie voči krádežiam a vandalizmu a prípadného zaistenia dôkazného materiálu proti páchateľom trestných činov a priestupkov. Kamerový systém zaznamenáva iba vizuálnu podobu osôb nachádzajúcich sa na pozemku, v spoločných priestoroch v budove spoločnosti a v sklade. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Na základe svojho oprávneného záujmu, ktorým je ochrana majetku spoločnosti, prevádzkuje spoločnosť kamerový systém a tým spracúva na nevyhnutnú dobu podobizeň dotknutých osôb nachádzajúcich sa na pozemku, v spoločných priestoroch v budove spoločnosti a v sklade.  Z uvedeného dôvodu nie je potrebný na spracúvanie osobných údajov Váš súhlas.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Kamerový systém je prevádzkovaný spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku spoločnosti, predchádzania trestnej činnosti, prevencie voči krádežiam a vandalizmu a prípadného zaistenia dôkazného materiálu proti páchateľom.

Rozsah/kategórie spracúvaných osobných údajov

Pri využívaní kamerového systému prichádza k zaznamenávaniu podobizne dotknutých osôb vstupujúcich na pozemok spoločnosti, do spoločných priestorov budovy alebo skladu spoločnosti.

Žiadne spracúvané osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci Spoločnosti má k záznamom z kamerového systému prístup zodpovedná osoba na oddelení personalistiky, IT špecialista a konateľ spoločnosti

Osobné údaje získané z kamerového systému nie sú poskytované žiadnym iným sprostredkovateľom alebo tretím osobám

Záznamy z kamerových systémov môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo polícií, prípadne iným orgánom štátnej správy a samosprávy, v súvislosti s trestným konaním alebo priestupkovým konaním.

Doba uchovávania osobných údajov

Kamerové záznamy sú uchovávané po dobu max. 15 dní. V prípade spáchania trestného činu alebo priestupku a v prípade vyžiadania príslušnými orgánmi môžu byť kamerové záznamy uchovávané aj dlhšiu dobu, najviac však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

 

Spôsob spracúvania osobných údajov

 

Záznamy z kamerového záznamu sú spracúvané automaticky a ukladané na serveroch nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti.

 

Práva dotknutých osôb

 

  • požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
  • požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
  • požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali;
  • požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť  osobných údajov alebo spracúvanie je  protizákonné  a  dotknutá osoba namieta proti  vymazaniu osobných údajov  a  žiada  namiesto  toho obmedzenie ich použitia;

 

Dotknutá osoba, t. j. akákoľvek osoba vstupujúca na pozemok, do priestorov budovy alebo skladu spoločnosti, má ďalej právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov spočívajúce v zaznamenávaní kamerovým systémom. Spoločnosť v tom prípade ďalej nesmie spracúvať osobné údaje, avšak iba v tom prípade, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje spoločnosti:

TZMO Slovakia s.r.o.

Diaľničná cesta 5600/29, 903 01 Senec

IČO: 36 546 127

 

Osobou kompetentnou v oblasti ochrany osobných údajov v spoločnosti, je Ing. Zuzana Sýkorová tel.+421 905 444 819, email zuzana.sykorova@tzmo-global.com

 

V Senci dňa 15.1.2019

Informácie o spracovaní osobných údajov