Informácia o využívaní kamerového systému

Úvodná informácia

 

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe a v súlade so zodpovedajúcimi právnymi predpismi, najmä s

 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

a to za stanovenými účelmi, ako i spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu základu v zmysle článku 6 Nariadenia.    

 

Táto informácia o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb obsahuje jednak transparentnú informáciu v zmysle ustanovenia článku 13 a 14 Nariadenia, ako i poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovenia článkov 15 až 22 Nariadenia.

 

Spoločnosť TZMO Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná 5600/29, 903 01 Senec, IČO: 36 546 127, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 32672/B (ďalej len „spoločnosť“) týmto informuje všetky osoby vstupujúce na pozemok a do priestorov spoločnosti, že pozemok a spoločné priestory spoločnosti vrátane skladu sú monitorované kamerovým systémom. Kamerový systém je prevádzkovaný z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti, najmä za účelom ochrany majetku spoločnosti, konkrétne za účelom prevencie voči krádežiam a vandalizmu a prípadného zaistenia dôkazného materiálu proti páchateľom trestných činov a priestupkov. Kamerový systém zaznamenáva iba vizuálnu podobu osôb nachádzajúcich sa na pozemku, v spoločných priestoroch v budove spoločnosti a v sklade. 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Na základe svojho oprávneného záujmu, ktorým je ochrana majetku spoločnosti, prevádzkuje spoločnosť kamerový systém a tým spracúva na nevyhnutnú dobu podobizeň dotknutých osôb nachádzajúcich sa na pozemku, v spoločných priestoroch v budove spoločnosti a v sklade.  Z uvedeného dôvodu nie je potrebný na spracúvanie osobných údajov Váš súhlas.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Kamerový systém je prevádzkovaný spoločnosťou z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku spoločnosti, predchádzania trestnej činnosti, prevencie voči krádežiam a vandalizmu a prípadného zaistenia dôkazného materiálu proti páchateľom.

Rozsah/kategórie spracúvaných osobných údajov

Pri využívaní kamerového systému prichádza k zaznamenávaniu podobizne dotknutých osôb vstupujúcich na pozemok spoločnosti, do spoločných priestorov budovy alebo skladu spoločnosti.

Žiadne spracúvané osobné údaje nepochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci Spoločnosti má k záznamom z kamerového systému prístup zodpovedná osoba na oddelení personalistiky, IT špecialista a konateľ spoločnosti

Osobné údaje získané z kamerového systému nie sú poskytované žiadnym iným sprostredkovateľom alebo tretím osobám

Záznamy z kamerových systémov môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo polícií, prípadne iným orgánom štátnej správy a samosprávy, v súvislosti s trestným konaním alebo priestupkovým konaním.

Doba uchovávania osobných údajov

Kamerové záznamy sú uchovávané po dobu max. 15 dní. V prípade spáchania trestného činu alebo priestupku a v prípade vyžiadania príslušnými orgánmi môžu byť kamerové záznamy uchovávané aj dlhšiu dobu, najviac však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

 

Spôsob spracúvania osobných údajov

 

Záznamy z kamerového záznamu sú spracúvané automaticky a ukladané na serveroch nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti.

 

Práva dotknutých osôb

 

  • požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
  • požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
  • požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali;
  • požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť  osobných údajov alebo spracúvanie je  protizákonné  a  dotknutá osoba namieta proti  vymazaniu osobných údajov  a  žiada  namiesto  toho obmedzenie ich použitia;

 

Dotknutá osoba, t. j. akákoľvek osoba vstupujúca na pozemok, do priestorov budovy alebo skladu spoločnosti, má ďalej právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov spočívajúce v zaznamenávaní kamerovým systémom. Spoločnosť v tom prípade ďalej nesmie spracúvať osobné údaje, avšak iba v tom prípade, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje spoločnosti:

TZMO Slovakia s.r.o.

Diaľničná cesta 5600/29, 903 01 Senec

IČO: 36 546 127

 

Osobou kompetentnou v oblasti ochrany osobných údajov v spoločnosti, je Ing. Zuzana Sýkorová tel.+421 905 444 819, email z.sykorova@bella-sk.sk

 

V Senci dňa 15.1.2019

Informácie o spracovaní osobných údajov