školenia

ecod_2000.jpg logo
Rozvoj našej spoločnosti je procesom neustálych investícií do ľudského kapitálu. Oceňujeme zanietenosť našich pracovníkov, ich angažovanosť a umožňujeme im, aby si zvyšovali kvalifikáciu a zlepšovali si znalosti. Ponúkame im príležitosť zvyšovať si vzdelanie v povolaní, ktoré vykonávajú.  

Rozširujeme ponuku interných a externých školení, zameraných na zvýšenie schopností pracovníka na aktuálnej pozícii a pripravujeme ich tak, aby dokázali  prijať nové výzvy v budúcnosti.

Školiaca skupina TZMO – skupina profesionálnych školiteľov pracujúcich v TZMO na rôznych trhoch bola vytvorená na základe potrieb neustáleho vzdelávania sa. Školitelia ponúkajú tréningy v oblasti produktov a rozvoja osobných schopností  upravených podľa individuálnych potrieb skupiny. Týmto spôsobom prispievame k profesionálnemu a osobnému rozvoju našich pracovníkov, a tak aj k ich väčšej spokojnosti a motivácii.

Školiaci proces začína už v prvých dňoch práce v TZMO SA s našim adaptívnym programom. Špeciálne pripravený balíček školení oboznamuje nového zamestnanca s organizačnou štruktúrou, skupinami produktov, s pracovnými postupmi a pravidlami práce v našej organizácii.

kariéra